Stillingsutlysning: Forfatter til Namdalens historie bind 3

 

 FORFATTER TIL NAMDALENS HISTORIE BIND 3

Namdal Historielag søker etter forfatter til utgivelsen av bind 3 av Namdalens historie. Engasjementet vil være inntil 3 årsverk. Boka skal omfatte Namdalens historie fra 1837 og fram til vår tid. Vi tar sikte på å starte arbeidet i løpet av 2020 slik at boka kan være ferdig fra forfatter i løpet av 2023. 

Søknadsfrist 15. april 2020 

Generelt

Namdal Historielag som er et regionalt lag med 14 lokale medlemslag, har ansvaret for prosjektets gjennomføring. Namdal regionråd som omfatter alle kommunene i regionen, er sentral i finansieringen sammen med næringslivet og offentlige institusjoner. Prosjektets oppstart er betinget av at det fullfinansieres.

Tidligere har historielaget gitt ut Namdalens historie bind 1; Namdalens historie til år 1600 (Jørn Sandnes, 1965) og bind 2; Namdalens historie 1600-1837 (Per R. Christiansen, 1999).

Hovedformålet med å få utgitt 3. bind av Namdalens historie, er å fullføre beskrivelsen av vår regionhistorie fram mot vår egen tid. Denne siste boka har arbeidstittelen «Nytida».

Som region er Namdalen prega av den geografiske plasseringa, lengst nord i Trøndelag og mellom svenskegrensa i øst og kysten i vest. Innenfor relativt korte avstander finnes en stor variasjon av landskapstyper, næringsvirksomhet og kulturelle særpreg, inkludert sørsamisk næring og kultur. Samlet innbyggertall pr 1. januar 2020 er ca. 38 000 som fordeler seg på 11 kommuner.

Ønsker for boka

Vi tenker oss at vi gjennom dette bokprosjektet skal få beskrevet og forklart det som særmerker regionen og perioden fra en samfunns- og kulturhistorisk vinkling, og videre at det i framstillingen legges vekt på å få fram det folkelige mangfoldet og den samfunnsmessige bredden som Namdalen rommer. Den skal formidle historien både til den sørsamiske og den norske befolkningen.
Vi ser også for oss at boka trekker fram og viser de lange linjene og de større sammenhengene som påvirker endring, utvikling, tilhørighet og fellesskap i Namdalen gjennom tidene.

Grunnlag og arbeidsprosess.

Det er allerede kartlagt og samla mye stoff, bøker og billedmateriale som vil være et viktig dokumentasjonsgrunnlag for arbeidet.
Det legges opp til at arbeidsprosessen rundt boka i seg selv skal være nyttig og samfunnsrelevant og at namdalingene skal være tett på i bokarbeidet.
Sammen med lokale historielag og samarbeidspartnere vil vi sette i gang tiltak og aktiviteter som skaper engasjement rundt prosjektet. Sammen med de regionale museene planlegger vi bred digital formidling og bruk av bakgrunnsstoff og overskuddsmateriale som bokprosessen får fram. Ut fra behov, og så langt det er formålstjenlig for skrivearbeidet, vil laget legge til rette for at forfatter kan delta i en bred og åpen arbeidsprosess.

Arbeidsperiode

Vi tar sikte på å starte arbeidet i løpet av 2020, med ferdig manus i løpet av 2023.

Arbeidsoppgaver

Utover selve forfatteroppgaven, innebærer engasjementet følgende:

  • Samarbeid med boknemnd, billedredaksjon og den ansvarlige for digitalt følgeprosjekt
  • Rapportering om arbeidet til historielagets styre

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Det kreves historiefaglig kompetanse på master/hovedfagsnivå og god skriftlig formidlingsevne til et bredt publikum.

God samfunnsforståelse, ryddig arbeidsform, å kunne forholde seg til tidsfrister, gjennomføringsevne, åpenhet i møte med andre og gode samarbeidsevner vil vektlegges.
Erfaring fra lignende prosjekt vil bli tillagt vekt. Søknaden må vedlegges en relevant publikasjonsliste.

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
  • Det blir utformet arbeidskontrakt med avtalt framdriftsplan og nærmere retningslinjer for arbeidets gjennomføring.
  • Kontorplass stilles til disposisjon i Namsos. Forfatter må regne med jevnlige opphold i Namdalen i løpet av engasjementsperioden

Flere opplysninger finnes i egen prosjektbeskrivelse for utgivelse av Namdalens historie bind 3, med arbeidstittel «NYTIDA»: Prosjektbeskrivelse 25.02.20

Kontaktinfo/søknad sendes til:

Trond Prytz (styreleder Namdal Historielag)
Adr.: Bangsundvegen 33, 7822 Bangsund
Mobil: 90578361
trondpry@online.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *