Vedtekter

Vedtekter i pdf

Vedtatt 11. mai 1990, revidert 15. juni 1992, 1. oktober 1995, 27. juni 2002 og 19. juni 2010.

§1 Den norske historiske forening (HIFO) er en forening for historikere.

§2 Medlem av foreningen kan den bli som har hovedfag eller mastergrad i historie, eller en tilsvarende grad, eller den som er registrert som mastergradsstudent. Også den kan bli medlem som med utgangspunkt i en universitets- eller høyskoleutdannelse av lavere grad utøver historiefaget gjennom forskning, undervisning eller formidling. Styret kan etter søknad oppta som medlem den som dokumenterer en innsats i historiefaget uten å ha de formelle kvalifikasjonene for medlemskap.

§3 Foreningens formål er å utvikle historiefaget, fremme historisk bevissthet og kontakt mellom de ulike historikermiljøene, samt ivareta interessene til historiefagets utøvere.

§4 Til foreningens arbeidsoppgaver hører:
a) Å sørge for at det arrangeres Norske historiedager med visse mellomrom
b) å arrangere faglige seminarer
b) å arbeide for å skaffe til veie og formidle oppdrag og ivareta oppdragshistorikernes interesser
c) å være ansvarlig for at Historisk tidsskrift utgis som et tidsskrift for vitenskapsfaget historie. Redaksjonen av tidsskriftet oppnevnes etter forhandlinger med og innstilling fra det universitetsinstitutt som i samarbeid med et forlag påtar seg det daglige ansvaret for utgivelsen. Redaksjonen bør gå på omgang mellom instituttene
d) å utgi eget medlemsblad hvis redaktør velges av generalforsamlingen, samt administrere nettsidene
e) å arbeide for å trygge og styrke historiefagets stilling i skolen
f) å delta i det internasjonale historikersamarbeidet. Foreningen representerer norske historikere i internasjonale faglige organisasjoner, herunder CISH og de nordiske historikermøtene. Foreningen bidrar til koordinering av norsk deltakelse i andre internasjonale faglige organisasjoner eller tidsskrift der representanter og redaksjonsmedlemmer nomineres på annet grunnlag enn nasjonal representasjon.
Foreningen ønsker å styrke det internasjonale samarbeidet innen historiefaget.

§5 Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Ordinær generalforsamling holdes hvert år. Det skal alltid holdes generalforsamling i tilknytning til Norske historiedager. Ekstraordinær generalforsamling holdes hvis styret eller minst 20% av medlemmene skriftlig krever det.

§6 Medlemmer som ikke har anledning til å være til stede på generalforsamlingen, kan ved fullmakt gi et annet medlem anledning til å opptre på vedkommendes vegne. Dersom antall fullmakter til sammen utgjør mer enn 3/4 av de stemmeberettigede som er til stede på generalforsamlingen, reduseres antallet proporsjonalt slik at det ikke  verstiger de nevnte 3/4.

§7 Dato for avholdelse av generalforsamling bekjentgjøres åtte uker før møtet. Forslag til saker som ønskes tatt opp til behandling, må være styret i hende senest seks uker før generalforsamlingen avholdes. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut to uker før møtet. Den skal inneholde dagsorden for møtet. Innkomne forslag vedlegges. Vedtak kan ikke fattes i saker som ikke står på dagsorden.

§8 Ordinær generalforsamling skal:
a) behandle styrets beretning med revidert regnskap, budsjettforslag og årsplan, fastsette medlemskontingent og ta stilling til innkomne saker
b) velge foreningens styre for perioden fram til neste generalforsamling. Leder velges ved særskilt valg for ett år. Leder og to styremedlemmer velges med utgangspunkt i ett lokalt fagmiljø slik at det er grunnlag for å danne et arbeidsutvalg. Forøvrig velges fem styremedlemmer og minst tre varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år slik at henholdsvis tre og fire er på valg hvert år. Valg til styret skal foregå skriftlig dersom ett medlem krever det.
c) velge en valgkomite på tre medlemmer. Valgkomiteen har anledning til å supplere seg selv.
d) velge to revisorer.

§9 Styret konstituerer seg selv med nestleder, redaktør, sekretær og kasserer og nedsetter et arbeidsutvalg. Det har ansvar for foreningens virksomhet mellom generalforsamlingene og står ansvarlig overfor generalforsamlingen. Styret skal møtes minst to ganger årlig. Arbeidsutvalget leder foreningens daglige virksomhet og er ansvarlig overfor styret. Både styre og arbeidsutvalg er bundet av foreningens vedtekter og av vedtak fattet av generalforsamlingen.

§10 Styret er beslutningsdyktig når minst seks styremedlemmer er tilstede. Beslutninger treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§11 Styret kan ta initiativ til at det blir dannet egne seksjoner og lokallag. Seksjonene skal godkjennes av generalforsamlingen, lokallagene av styret. Representanter for seksjonene bør innkalles til møte med styret en gang i året.

§12 Der det er medlemsgrunnlag for det, kan det dannes lokallag. Styret fastsetter deres geografiske ansvarsområde. Lokallaget ledes av et styre med minst tre medlemmer leder, kasserer og sekretær). Årsmøtet for lokallaget velger en revisor og et lokallagsstyre med separate valg på leder og koordinerer lagets representasjon på foreningens generalforsamling. Lokallagene skal arbeide for foreningens formål i sitt område. Lokallagene kan også tildeles særskilte oppgaver av foreningens styre eller generalforsamling. Alle medlemmer betaler kontingent direkte til foreningen sentralt. Ved opphør av et lokallag tilfaller lokallagets eiendeler foreningen.

§13 Midler til seksjoner og lokallag budsjettfestes. Regnskap og eventuelt budsjettforslag fra seksjoner og lokallag oversendes styret før generalforsamlingen.

§14 Endringer i vedtektene kan bare gjøres med 2/3 flertall av de godkjente stemmer på generalforsamlingen. Minst 30 medlemmer som har betalt kontingent det siste året må være til stede. Dersom en generalforsamling avgjør at foreningen skal oppløses, bestemmer den også hvordan foreningens midler skal disponeres.