Stillingsutlysning: Forfatter til historien om Sophies Minde

Stiftelsen Sophies Minde har som formål å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre. Stiftelsen ble etablert i 1902 og frem til 1990-tallet drev stiftelsen yrkesopplæring, ortopedisk sykehusbehandling, proteseverksted og kjøreopplæring. Etter statlig overtagelse av virksomheten og salg av stiftelsens bygningsmasse i Trondheimsveien deles det ut mellom 5 og 7 millioner kroner årlig til utdanning, kultur, idrett og fritid, og til utviklingsprosjekter.

Vil du skrive historien om Sophies Minde?

Om stillingen

Sophies Minde ønsker å få skrevet en bok om stiftelsens historie. Intensjonen er at boken skal bruke Sophies Minde som et omdreiningspunkt til å fortelle en større historie om bevegelseshemmede spesielt og funksjonshemmede generelt i Norge. Hovedfokus er på tidsrommet 1890–2000, men perioden helt frem til i dag ønskes også dekket. Prosjektet skal belyse både erfaringene til menneskene som var brukere av institusjonen og institusjonen som faglig profesjonell arena. Ønsket er en bok som er solid faglig fundert, men samtidig rettet mot en bred offentlighet. Forfatteren vil få anledning til selv å være med å utforme det endelige konseptet for prosjektet i samarbeid med bokkomité og forlagsredaktør.

Kort om boken

 • Skrives i et lettfattelig og spennende språk
 • Utformes slik at den er tilgjengelig og interessant for allmenheten
 • Kan være et meritterende vitenskapelig arbeid
 • Det er inngått avtale med forlaget Press om utgivelse av boken

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Minimum ha mastergrad, fortrinnsvis innen historie eller samfunnsfag
 • Evne til å utvikle et originalt og interessevekkende perspektiv på funksjonshemmedes historie
 • God til å samarbeide med andre fagmiljøer
 • Legger vekt på samarbeid med representanter for de gruppene boken handler om
 • God evne til formidling
 • Interesse for forholdet mellom individ, institusjon og samfunn

Vi tilbyr

 • Et forfatteroppdrag over en 2,5-årig prosjektperiode
 • Mulighet for faglig utvikling
 • En bokkomité med høy kompetanse
 • Tett oppfølging av forlagsredaktør i Press
 • Oppdragsavtale med gode betingelser i henhold til kompetanse

Søker bes om å legge ved CV og en kort synopsis (maks tre A4-sider) som viser hvordan prosjektet er tenkt utformet. Søker må også legge ved lenker eller PDF-dokumenter av minimum ett og maksimum tre arbeider som søker har skrevet. Alt sendes til stiftelsen@sophiesminde.no

Det er utarbeidet et grunnlagsdokument som er tilgjengelig på stiftelsens nettsider www.ssm.no under fanen Aktuelle saker. Spørsmål om oppdraget kan rettes til forlagsredaktør Trygve Riiser-Gundersen (tlf. 977 99 920)  eller til bokkomiteen ved Per Koren Solvang (tlf. 970 83 117).

Søknadsfrist: 22.11.2021