Fra HTs arkiver – HIFO150

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I november 2019 er det styret i HIFO-Tromsø som har valgt ut favorittartikkelen.

Styret i HIFO-Tromsø ønsker å løfte fram både et helt nummer av Historisk tidsskrift samt trekke fram en artikkel i akkurat dette heftet. Nummer 2 i 1991 av Historisk tidsskrift var et temanummer omkring tingbøkene som historisk kilde. At tingbøker ble tema for et eget hefte i 1991 var ikke tilfeldig. Redaksjonen i tidsskriftet ønsket å markere 400 årsjubileet for en av de viktigste arkivskapere i norsk historie, nemlig sorenskriveren – den svorne skriver som raskt utover 1600-tallet utviklet seg til å bli sentral dommer i norske by- og bygdesamfunn. Arkivene etter sorenskriverne i Norge utgjør et viktig fundament for det meste av – ikke bare rettshistoriske undersøkelser – men også sosial- og kulturhistoriske arbeider knyttet til tidlig nytid.

I utgaven fra 1991 finner vi bidrag fra både norske og skandinaviske historikere som over lang tid har frambrakt viktig historisk kunnskap med historiske rettskilder som grunnlag. Bruksverdien av hovedartiklene i heftet er kraftig styrket gjennom at disse artiklene blir kommentert av andre nordiske historikere. Blant kommentatorene finner vi kjente navn som Jørn Sandnes, Lars Hamre, Per Norseng, Kari Telste, den danske rettshistorikeren Jens Chr. Johansen, svenske Bengt Ankarloo med flere. De diskuterer artikler av blant annet Eva Österberg, Hans Eyvind Næss, Margit Løyland og Jan Sundin. Så får vi ta med at den unge studenten Erling Sandmo avrunder utgivelsen med å fortelle fra sin hovedoppgave «som er levert inn nå i vår» der han anvender tingbøker fra Rendalen.

Hilde Sandvik.
Foto: Universitetet i Oslo.

Artikkelen i dette heftet som vi ønsker å rette oppmerksomheten mot, er skrevet av Hilde Sandvik, som i dag virker som professor i historie ved institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO. Hennes bidrag til jubileumsheftet har tittelen «Kvinners rettslige handleevne. Tingbøker som kilde til forholdet mellom kjønnene» (s.282-293). Den ti siders lange artikkelen er spekket med interessante synspunkter om hvordan det er mulig å si noe om kvinners stilling og handlingsrom ut fra primært rettshistoriske kilder i tidlig nytid. Sandvik diskuterer både tingbøkenes karakter og utsagnsevne sammen med kvinners status i perioden. Gjennom flere konkrete eksempler fra blant annet Christiania, Senja og Finnmark viser hun at kvinner kunne spille svært aktive roller i lokalsamfunnenes dagligliv gjennom å opptre som saksøkere, vitner, skattebetalere, som økonomisk aktører og ved inngåelse av viktige avtaler. Sandviks fokus på aktive og ansvarsfulle kvinneroller står i kontrast til den vanlig synet på kvinner i tidlig nytid som passive, undertrykte og underdanige. Det tradisjonelle dystre bildet av kvinners status og rolle på 1600- og 1700-tallet er utgangspunktet for denne innsiktsfulle artikkelen, som for øvrig blir etterfulgt av kommentarer fra dansk og svensk hold.

Allerede i 1991 hadde Hilde Sandvik et godt grunnlag for å tematisere slike problemstillinger som i denne artikkelen. I kjølvannet og med inspirasjon fra den franske Annales-skole startet hun sammen med Sølvi Sogner tingbokprosjektet i 1987. Tingbokprosjektet utviklet seg hurtig til å bli et av de mest verdifulle prosjektene i norsk historieskriving og inspirerer fortsatt masterstudenter til rettshistoriske undersøkelser av dagliglivet i norske lokalsamfunn i tidlig nytid. Spennende kildeutgivelser og etter hvert digitalisering av store mengder rettskilder, særlig fra sorenskriverembete, er et viktig resultat av tingbokprosjektet og langt på vei Hilde Sandviks fortjeneste.
https://www.nb.no/items/76e1f2f6ee20db2934c86c3872ea0b38?page=135&searchText=

HIFO Tromsø

Magnus Andersson (Leder), Rune Blix Hagen, Kari A. Myklebost, Hilde L. Sommerseth og Therese Hansen

Historisk tidsskrifts årganger fra 1871 til 2000 er nå fritt tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets sider, og fra 2018 på Idunn.

Se også 100 års historisk forskning, med utvalgte HT-artikler (1969).

Utvalget av månedens historiske HT-artikkel skjer i regi av lokallagene og styret.