Ragnhild Hutchison og Martin Veier-Olsen mottok HIFOs priser under Norske historiedager 2018

Ragnhild Hutchison og Martin Veier-Olsen ble tildelt henholdsvis HIFOs Sverre Steen pris for fremragende formidling av historie og HIFOs Fritt Ord-pris. Prisene ble utdelt under Norske historiedager i Kristiansand, 2. juni 2018.

Hutchison mottok prisen for hennes arbeid med prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister. I samarbeid med andre aktører har prosjektet utviklet nettsider, databaser, undervisningsopplegg og utstillinger. Sverre Steen-juryen trekker frem at Hutchison har en evne til å kombinere kvantitativ økonomisk-historisk innsikt med forbrukshistoriske perspektiver. Juryen har også lagt vekt på at Hutchison gjennom sitt prosjekt har klart å nå mange som ikke leser historie. I prosjektet har tollister og lister over skipsanløp blitt transkribert og standardisert, og de har gjort tilgjengelige i to søkbare databaser som alle kan bruke. I tillegg formidler prosjektet historiske funn gjennom luktbokser, undervisningsspill og interaktive utstillinger. Hutchison er en historiker som «kombinerer solid forskning og akademisk skolering med enestående og original formidling til allmennheten.» Les hele jurybegrunnelsen her.

Hutcinson benyttet muligheten til å takke juryen og alle støttespillere som hadde bidratt til å gjøre prosjektet mulig. «Jeg er beæret og svært takknemlig over å bli tildelt Sverre Steen-Prisen. Vi er mange som mener at historie har en viktig plass i samfunnet, men verden er i endring, og vi må finne nye måter å tydeliggjøre historiefagets plass og bidrag», poengterer Hutchison.

Veier-Olsen ble tildelt HIFOs Fritt Ord-pris for masteroppgaven ‘«… dett land er icke som andre landt Danmarck eller Tysland.» Kulturmøter: dansk øvrighet – nordmenn og norske forhold, ca. 1537-1570.’ Med prisen følger et publiseringsstipend på 25 000 kr, støttet av Fritt Ord. Oppgaven bygger på en studie av dansk øvrighet i møte med norsk befolkning, med vekt på forholdet mellom elite og allmue. Juryen legger vekt på at Veier-Olsen har levert et orginalt bidrag til en av de klassiske debattene i historiefaglig tradisjon: Forholdet mellom øvrighet og folk i Norge under unionen med Danmark. Veier-Olsen utmerker seg også ved høy bevissthet om metodiske utfordringer og ved kritisk drøfting av egne funn. Les hele jurybegrunnelsen her. Bjørg Seland fra juryen påpekte også under utdelingen at dette er første gang stipendet har blitt tildelt en kandidat som har skrevet om eldre historie, og første gang en kandidat har avlevert innenfor lektorprogrammet.

Veier-Olsen takket juryen og sin veileder Erik Opsahl. «Det er stort for meg å bli utvalgt til stipendet og det inspirerer til videre arbeid og forskning», uttaler Veier-Olsen.

HIFOs pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift i 2017 ble tildelt Stig Kvaal og Per Østby for artikkelen «En høyt skattet sjokolade. Om innføringen av sjokoladeskatten i 1922, og hva den førte med seg», publisert i Historisk tidsskrift i nr. 2/2017. Med utgangspunkt den økonomiske krisen på 20-tallet og debatten rundt innføringen av omsetningsavgiften på sjokolade fra 1922 behandler artikkelen dragkampen rundt definisjonsmakten for hva sjokolade skulle kunne oppfattes som.«Ved å fokusere på sjokoladen med en så åpen innfallsvinkel gir forfatterne et inspirerende perspektiv på norsk forbrukshistorie, industriutvikling, nasjonal og internasjonal økonomisk historie. Artikkelen byr på en vellykket integrering av økonomiske, politiske og kulturelle angrepsvinkler. Her belyser forfatterne samspillet mellom ulike dimensjoner i saken ved bruk av et meget bredt kildetilfang. En nyskapende tilnærming som fordyper vår innsikt i temaet og viser hvilke muligheter som ligger i koblingen mellom økonomisk, kulturell og politisk historie», skriver juryen i sin begrunnelse. Juryen trekker også fram at artikkelen har et tema og en karakter som gjør at den kan nå ut til et større publikum enn HTs lesere. Artikkelen kan leses her (krever tilgang).

Stig Kvaal og Per Østby hadde dessverre ikke mulighet til å være tilstede under Norske historiedager i Kristiansand for å motta prisen.