HIFOs reisestipend

Hvordan søke?

Søknadsskjema sendes til post@hifo.no innen søknadsfristen.

Søknadsskjema kan lastes ned via denne lenken: Søknadsskjema HIFOs reisestipend.

Frist for å søke HIFOs reisestipend 2024 er 15. november 2023.

Reglement for tildeling av HIFOs reisestipend

1. HIFOs styre kan hvert år dele ut ett eller flere reisestipend. Den samlede økonomiske rammen for stipendordningen fastsettes av årsmøtet for ett år av gangen gjennom behandling av foreningens budsjett. Prosjekter støttes med inntil 10 000 kr.

2. Stipendene deles ut én gang i året etter forutgående utlysning i foreningens medlemsblad med rimelig søknadsfrist som fastsettes av styret for hvert år. I utlysningen skal søkerne oppfordres til å gi et overslag over de samlede kostnadene for den aktuelle reisen og eventuell annen finansiering som kan påregnes (støtte fra arbeidsgiver, oppdragsgiver, studiested, forskningsråd eller lignende).

3. Etter vedtak i styret kan behandlingen av søknader om reisestipend delegeres til styrets arbeidsutvalg eller til en særskilt oppnevnt komité.

4. HIFOs reisestipend kan søkes av alle som har betalt medlemskontingent ved søknadsfristens utløp. Studentmedlemmer oppfordres særskilt til å søke. Søknader fra medlemmer som ikke har betalt kontingent, skal ikke behandles.

5. Det kan søkes støtte til faglig begrunnede reiser, eksempelvis besøk i arkiver og andre relevante institusjoner eller deltakelse på konferanser med egen presentasjon.

6. Stipend skal fortrinnsvis gis til reiser som ennå ikke er foretatt ved søknadsfristens utløp.

7. Ved vurderingen av søknadene skal styret prioritere
– søkere som ikke har mottatt reisestipend fra HIFO tidligere
– søkere som har liten mulighet til å finansiere reisen på annen mate.

8. Stipendet må brukes innen tolv måneder etter tildelingen og kan bare benyttes til det formål som er oppgitt i søknaden. Den som mottar reisestipend fra HIFO, behøver ikke å dokumentere utgiftene, men plikter innen denne fristen å fremlegge dokumentasjon for styret på at reisen faktisk er foretatt, og dessuten skrive en reiserapport av faglig art som kan publiseres i foreningens medlemsblad innen tre måneder etter at reisen er avsluttet. Eventuell publisering avgjøres av redaktør. Dette skal det opplyses om i tildelingsbrevet.

9. Styrets vurdering av søknadene behøver ikke å begrunnes og kan ikke påklages.

Reglement vedtatt av HIFOs styre, januar 2010.