HT-prisen

HIFOs pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift (”HT-prisen”)

Styret i HIFO vedtok høsten 2009 å opprette en pris som skal gå til det mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift i løpet av kalenderåret. HIFO vil med dette bidra til å synliggjøre Historisk tidsskrift som den fremste norske publiseringskanalen for faghistorikere, samt stimulere norske historikere til å skrive nyskapende, substansielle og gjennomarbeidede bidrag til tidsskriftet.

Prisvinner 2021

Årets pris er tildelt Runar Jordåen for artikkelen, «Verdige og verdifulle relasjonar? Karl Evang og Torgeir Kasa om homoseksualitet i 1932». i Historisk tidsskrift nr. 4/2020.

«Jordåen undersøker artikkelens kontekst, hvordan den ble mottatt i samtida og ikke minst virkningene artikkelen fikk for synet på homoseksualitet utover på 1900-tallet, ikke bare i Norge, men også i nabolandene Sverige og Danmark. Jordåen fastslår at det er en kontinuitet i Evangs engasjement som går mot tidligere oppfatninger om at den unge seksualradikaleren Evang ble borte i etterkrigstidens teknokratiske helsedirektør. Artikkelen nyanserer dermed hvordan man i homoseksualitetsspørsmålet kan se en kontinuitet i Evang sitt engasjement. Samtidig retter den fokus mot den historiske utviklingen i synet på homoseksualitet sett fra et profesjonsfaglig og mer byråkratisk perspektiv, og ikke minst, blant aktører med stor politisk innflytelse i perioden fram mot 1972.»

Les juryens begrunnelse.

Statutter

Prisens formål:
1. Prisen skal stimulere til utvikling og fornying av forskningsfronten i det norske historiefaget.
2. Prisen skal bidra til å styrke Historisk tidsskrifts posisjon som publiseringskanal for norske faghistorikere.
3. Prisen skal oppmuntre historikerne til å skrive nyskapende, substansielle og gjennomarbeidede fagartikler, anmeldelser og debattinnlegg.
4. Prisen skal bidra til å stimulere utviklingen av norsk akademisk språkbruk.

Utdeling av prisen:
5. Prisen kan deles ut hvert år til forfatteren (eller forfatterne) av et bidrag til Historisk tidsskrift som i særlig grad har fremstått som nyskapende og bidratt til å utvikle historiefaget. Prisen består av heder og et diplom.
6. Prisen følger kalenderåret.

Prisens jury:
7. Prisjuryen på tre personer sammensettes bredt og oppnevnes hvert år av HIFOs styre.
Juryen velger selv sin leder.
8. Juryen avslutter sitt arbeid innen 20. mai hvert år, og gir da begrunnet tilbakemelding om valg av prisvinner til HIFOs styre.
9. Prisutdelingen skal normalt finne sted under HIFOs årlige konferanse – Norske historiedager. I samråd med styret kan juryen beslutte at utdelingen skal foregå ved en annen anledning.

Tidligere prisvinnere

2020: Terje Finstad for artikkelen «Melk, mastitt og mirakelmedisin – Antibiotikaens inntog i norsk melkeproduksjon» i Historisk tidsskrift nr. 3/2019.

Les juryens begrunnelse.

2019: Håvard Brede Aven og Ola Innset for artikkelen «Konservatisme, nyliberalisme og statsdrift. Høyres syn på statseid industri 1945-1981» i Historisk tidsskrift nr. 2/2018.

Les juryens begrunnelse.

2018: Stig Kvaal og Per Østby for artiklene «En høyt skattet sjokolade. Om innføringen av sjokoladeskatten i 1922, og hva den førte med seg» i Historisk tidsskrift nr. 2/2017.

Les juryens begrunnelse.

2017: Fredrik W. Thue for artiklene «Å bemektige seg fortiden. Jens Arup Seips metodologiske modernisme» og «En modernist krysser sitt spor. Jens Arup Seips nittende århundre» i Historisk tidsskrift nr. 1/2016 og 2/2016.

Les juryens begrunnelse.

2016: Anna M. Peterson for artikkelen “‘Et skjærende misforhold mellom lovens hensikt og dens virkninger’: Single mothers and midviwes respond to the Castberg laws, 1916-1940” i Historisk tidsskrift nr 2/2015.

Les juryens begrunnelse

2015: Klaus Johan Myrvoll for artikkelen “Bruk og misbruk av skaldekvæde hjå norske historikarar” i Historisk tidsskrift nr 3/2014.

Les juryens begrunnelse

2014: Eirinn Larsen og Lars Fredrik Øksendal for artikkelen “De glemte kvinnevalgene” i Historisk tidsskrift nr 4/2013.

Les juryens begrunnelse

2013: Dag Hundstad for artikkelen “Historikeren som regionbygger? – et fagkritisk perspektiv på fire landsdelshistoriske verk” i Historisk Tidsskrift nr 1/2012

Les juryens begrunnelse

2012: Inger Bjørnhaug for bidraget “Erfaringer fra historieforskningens skyggedal” i Historisk tidsskrift nr 3/2011

Les juryens begrunnelse

2011:  Hans Jacob Orning for debattartikkelen “Norsk middelalder i et antropologisk perspektiv. Svar til Knut Helle” i Historisk tidsskrift nr. 2/2010.

Les juryens begrunnelse

2010: Tore Linné Eriksen mottok HT-prisen 2010 for artikkelen ”Folkemord i et komparativt koloniperspektiv: et riss av en fagdebatt”, i Historisk tidsskrift nr 3/2009.

Les juryens begrunnelse