Internasjonal deltagelse

HIFO-skole er aktive deltakere i internasjonale organisasjoner.

EUSTORY

EUstory er et uformelt nettverk av frivillige organisasjoner som arrangerer historiekonkurranser som ”Min familie i historien”. Nettverket ble initiert av Körber Foundation i Tyskland, og mer enn 20 frivillige organisasjoner fra over 20 land deltar i nettverket.

EUSTORYs motto ”Understanding differences, owercoming divisions”, og mandatet er å se mangfoldet av europeisk historie fra et grasrotperspektiv og samtidig forhindre bruk av historien som en ideologisk våpen og der. Gjennom dette arbeidet ønsker EUSTORY å bidra til fred og toleranse i Europa. EUSTORY inviterer prisvinnere i de nasjonale historiekonkurransene til å delta på ungdomsseminarene Historie Camps, som skal være en møteplass for ungdom der det legges til rette for dialog om felles europeisk historie og fremtid.

EUROCLIO

Euroclio – European Association of History Educators – er en paraplyorganisasjon for mer enn 70 historielæreforeninger. Organisasjonen ble etablert i 1992 på oppdrag fra Europarådet. EUROCLIO jobber med problemstillinger knyttet til læring og undervisning av historie. Et spesielt fokus har vært på land i politisk transformasjon og spesielt de med etniske og religiøse spenninger. Arbeidet har samlet hundrevis av historikere og historielærere til å dele erfaringer, for å gjennomføre innovativ læring om fortiden, diskuterer sensitive og kontroversielle spørsmål, og dermed skape nye og inkluderende historiske fortellinger.

EUROCLIO-blue-back

EUROCLIOS årlige konferanse er åpen for alle historielærere.