Utdeling av stipend for studenter som bruker Arkiv i Nordlands arkiv

Arkiv i Nordland utlyser to stipender per år for studenter som bruker våre arkiv i arbeidet med sin masteroppgave. Hvert av stipendene er på 10.000 kroner.

Arkiv i Nordland er en fylkeskommunal arkivinstitusjon. Vi jobber med å samle inn, bevare og formidle kommunale og private historiske arkiv i Nordland.

Institusjonen ble etablert for å sikre forskningsmateriale for historikere ved daværende Nordland distriktshøgskole. Vi ønsker å sørge for fortsatt bruk av våre arkiv til forskning. Formålet til stipendet er å stimulere til dette.  

Prosjektbeskrivelse

Arkiv i Nordland oppbevarer arkiv fra hele fylket. Arkivene innebefatter både dokumenter, fotografier og lyd- og filmopptak fra både offentlig og privat virksomheter. Materialet strekker seg hovedsakelig fra midten av 1800-tallet og frem til dags dato.

Tematisk er materialet vidtrekkende. Vi oppbevarer arkiv blant annet fra; politiske organisasjoner, kommunale virksomheter, interesseorganisasjoner, enkeltpersoner og private bedrifter. 

Det er dermed store muligheter å finne arkivmateriale innenfor svært mange ulike emner og tidsperioder med tilknytning til nordlandssamfunnet.  

Retningslinjer for tildeling av stipend:

Stipendet kan tildeles studenter som arbeider med masteravhandlinger innen historie eller andre kultur- og samfunnsfag. Søkerens emne kan være av historiografisk, metodologisk eller empirisk art.

Søknaden skal inneholde en prosjektskisse som viser relevans og at oppgaven er gjennomførbar innenfor masterutdanningens rammer. Stipendet vil bli delt ut etter at arbeidet er kommet i gang.  

Søkeren må kunne dokumentere faglig dyktighet for eksempel gjennom karakterer eller uttalelse fra veileder.

I tillegg til bruk av våre arkiver ønsker vi at de som mottar stipend skriver en artikkel og holder foredrag om arbeidet med materialet og/eller emnet som er forsket på.

Vurdering av søknader

De innsendte søknadene vurderes av en jury utnevnt av Arkiv i Nordland. Avgjørelsen regnes som et enkeltvedtak, og man har dermed rett til å klage etter forvaltningsloven § 28 ved saksbehandlingsfeil.  

Søknadsfrist og adresse

Søknadsfristen for stipendene er 15. april og 15. oktober. Søknad med vedlegg sendes til post@nfk.no.

For full beskrivelse, trykk her.