Fra HTs arkiver – HIFO150

Bjørg Seland. Foto: Samlaget.

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I februar har HIFO Agder bedt Bjørg Seland, professor emeritus, UiA, om å velge sin favoritt:

Jeg velger meg Sverre Steens bidrag «De frivillige sammenslutninger og det norske demokrati» fra HTs årgang 1946–48, opprinnelig holdt som foredrag på Det nordiske historikermøtet på Lillehammer i 1948, fordi Steen med denne artikkelen viser betydningen av folkelig medvirkning i politikk og samfunnsutvikling.

Steen ser frivillig organisering som et markant uttrykk for sosiale og politiske endringsprosesser i overgangen fra ‘det gamle’ til ‘det nye samfunn’. Han viser hvordan det mangfoldige foreningslivet som vokste fram gjennom andre halvdel av 1800-tallet, kan forstås som målrettede initiativ ‘nedenfra’ – dels for å bøte på offentlige styresmakters unnfallenhet i møte med påtakelige samfunnsproblemer, dels som et virkningsfullt instrument for grupper som ønsket å gjøre seg gjeldende i politikk og samfunnsliv. Steen betoner betydningen av frivillig organisering i den allmenne demokratiseringsprosessen. Han viser dessuten til foreningslivet som plattform for sosial tilhørighet i en periode da dypstrukturelle endringer førte til oppløsning av gamle former for fellesskap. Om ikke alle deler av Steens fortolkning står seg like godt i nyere fagdebatt, er denne artikkelen fra 1948 like fullt en klassiker for forskere som arbeider med sosial mobilisering og organisasjonssamfunnets historie.

Sverre Steen (1898-1983) har bidratt til utvikling av historiefaget i Norge på mange felt. Han var også kjent som en inspirerende populærfaglig formidler. Les mer om Steen på Store norske leksikon.

 

Historisk tidsskrifts årganger fra 1871 til 2000 er nå fritt tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets sider, og fra 2018 på Idunn.

Se også 100 års historisk forskning, med utvalgte HT-artikler (1969).

Utvalget av månedens historiske HT-artikkel skjer i regi av lokallagene og styret.