Fra HTs arkiver – HIFO150

Ola Teige. Foto: Høgskolen i Volda/Tone Solhaug

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I april har HIFO Østlandet valgt sin favoritt:

Vi velger oss Ola Teiges artikkel «Kassemangel og malversasjon – straffeforfølgelse av misligheter i det norske embetsverket under eneveldet» fra 2006. Artikkelen handler om misligheter i embetsverket i Norge i enevoldstiden (1660–1814), og hvordan ulike embetsmisligheter ble behandlet i lovverk og praksis. Teiges artikkel gir et interessant blikk på tidløse og spennende temaer: underslag og korrupsjon.

Underslag og korrupsjon var utbredte fenomen i embetsverket i Danmark-Norge, og Teige viser i artikkelen hvordan staten behandlet to typer embetsmisligheter på forskjellig vis: kassemangler og malversasjoner. Teige viser blant annet at kassemangelsaker ikke ble ansett som alvorlige forbrytelser, og de ble heller ikke straffet så lenge embetsmannen kunne erstatte pengene som manglet. Dette tyder ifølge Teige på at økonomiske hensyn hadde forrang fremfor etiske og prinsipielle overveielser, og at dette og den individuelle, og tidvis ettergivende, behandlingen av sakene var en form for pragmatisme. Fleksible reaksjoner på tillitsbrudd sørget for å få mest mulig penger inn i statskassa. Artikkelen viser til eksempler på lovgivning og praksis, og er også et forsøk på å forklare eneveldets holdninger som lå bak lovverket og behandlingen  av embetsmislighetssakene.

Ola Teige er førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Volda. Teige forsker på sosialhistorie og politisk historie i tidlig nytid, og særlig emnene korrupsjon, nettverk og elite.

 

Historisk tidsskrifts årganger fra 1871 til 2000 er nå fritt tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets sider, og fra 2018 på Idunn.

Se også 100 års historisk forskning, med utvalgte HT-artikler (1969).

Utvalget av månedens historiske HT-artikkel skjer i regi av lokallagene og styret.