Påmelding Norske historiedager 2018

Påmeldingsskjema og mer informasjon finner du her: https://www.uia.no/konferanser-og-seminarer/norske-historiedager-2018.

Norske historiedager 2018 arrangeres i Kristiansand fra 1. til 3. juni med Historikerne i samfunnet som hovedtema. Hva kan det historiske perspektivet bidra med i den aktuelle samfunnsdebatten? Og på den annen side: Hvordan påvirker pågående samfunnsdebatter og interesser den historiefaglige praksisen?

De siste årene har det vært sterkt fokus på å styrke humanioras relevans for og samvirke med det norske samfunnet. I stortingsmeldingen Humaniora i Norge (Meld. St. 25 2016-2017) konstateres at «humanistiske fag er dannelsesfag som inngår i grunnmuren i kultur, historie og debatten i det offentlige rom». Men samtidig hevdes at humanistisk kunnskap og kompetanse «bringes ikke tilstrekkelig inn i den brytningen mellom fag som kreves for å møte komplekse utfordringer i arbeidsliv og samfunn».

Historikere har gjennom årene vært – og er i dag – engasjert i mange ulike sammenhenger, blant annet som politikere, samfunnsdebattanter og journalister. Historikere deltar i utredningsarbeider og i tverrfaglige forskningsprosjekter. Likevel er det relevant å spørre hvor fremtredende det historiske perspektivet og den historiske innsikten er i dagens offentlighet. Har andre profesjoner og perspektiver tatt over eller fortrengt historikerne og det historiske perspektivet? Har historikerne bidratt nok, og vært synlige nok? Hvilken forskjell gjør den historiske innsikten og det historiske perspektivet? Disse spørsmålene vil bli belyst og drøftet gjennom fire plenumsforedrag og en paneldebatt. Foredragene tar utgangspunkt i aktuelle felt som migrasjon, klima og miljø samt internasjonal politikk.

Når historikerne i samfunnet er tema, er det helt selvfølgelig at vi også retter søkelyset mot de hindringer som finnes for utøvelsen av historikernes virke. Over hele verden blir akademikere angrepet for sine ideer og ytringer. Network of Concerned Historians og Scholars at Risk (SAR) er eksempler på internasjonale nettverk som arbeider med å forsvare den akademiske friheten og menneskerettighetene til forskere, undervisere og studenter. I et avsluttende plenumsforedrag retter vi søkelys mot denne problematikken.

Med Historikerne i samfunnet som tema inviterer Norske historiedager 2018 til en bred diskusjon om historiefagets samfunnsrelevans.

nettsidene kan du også lese mer om programmet, sesjoner, foredragsholdere og ekskursjoner.

Vel møtt til Kristiansand!